Politica de confidențialitateConfidentiality Policy


IM Vinăria Purcari SRL și entitățile sale corporative asociate (Bostavan Wineries Group) se angajează să respecte și să protejeze confidențialitatea informațiilor personale furnizate de toți vizitatorii website-ului nostru.

Prin utilizarea acestui website, acceptați politica de confidențialitate a IM Vinăria Purcari SRL.

În cazul în care nu sunteți de acord cu oricare dintre termenii și condițiile de mai jos sau nu aveți vârsta legală pentru consumul de băuturi alcoolice, vă rugăm să întrerupeți imediat utilizarea acestui website.

Ne rezervăm dreptul de a face modificări la această politică.

Noi nu solicităm ca vizitatorii să dezvăluie informații personale cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail pentru a accesa site-ul nostru. Cu toate acestea, vizitatorii care nu vor să furnizeze informații cu caracter personal nu vor fi capabili să efectueze anumiți pași (cum ar fi expedierea unui mesaj).

În general, colectăm informații personale cu scopul de a:

  • Răspunde la întrebările sau comentariile expediate prin intermediul website-ului nostru
  • Îmbunătăți website-ul nostru și serviciile și produsele pe care le oferim
  • Vă contacta cu privire la serviciile și produsele pe care le putem oferi

IM Vinăria Purcari SRL va depune eforturi pentru a asigura autenticitatea informațiilor prezentate pe acest website. Cu toate acestea, în măsura permisă de lege, nicio garanție nu este oferită referitor la calitatea, autenticitatea sau completitudinea datelor. IM Vinăria Purcari SRL nu garantează că informația (inclusiv orice fișier) obținută sau descărcată de pe acest website nu este contaminată cu viruși de calculator sau nu conține alte defecte.

Orice link-uri către alte website-uri de pe acest website au fost incluse doar pentru comoditate și IM Vinăria Purcari SRL nu duce nicio răspundere pentru conținutul acestora.

IM Vinăria Purcari SRL deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupre datelor conținute de acest website, precum și a materialelor publicate pe el, dar nelimitându-se la logo-uri, mărci, imagini, texte, fotografii, audio și video materiale și software-ul (inclusiv codul, interfața și structura website-ului).

Acest website, nu poate fi reprodus, copiat, vândut, re-vândut sau exploatat în orice formă prin orice procedeu, pentru orice scop care nu este permis în mod expres de către IM Vinaria Purcari SRL.

Prin expedierea ideilor, sugestiilor, documentelor, și/sau a propunerilor (Contribuții) către IM Vinaria Purcari SRL prin intermediul website-ului nostrum, acceptați că contribuțiile dumneavoastră devin automat proprietatea IM Vinaria Purcari SRL și nu sunteți în dreptul să solicitați nicio despăgubire sau rambursare.

Ca parte a angajamentului nostru de responsabilitate socială, vom promova consumul de alcool doar în rândul persoanelor care au vârsta legală pentru consumul de băuturi alcoolice și vă recomandam să consumați băuturi alcoolice în mod responsabil și cu moderație.

Pentru informații suplimentare cu privire la politica noastră de confidențialitate sau în cazul în care vreți să eliminați informația personală din lista noastră de difuzare, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: pr@purcari.md

English

IM “Vinaria Purcari” SRL and its associated corporate entities (“Bostavan Wineries Group”) engage to respect and to protect the confidentiality of personal information distributed by all the visitors of our webpage.

By using this webpage, you agree with the privacy policy of IM “Vinaria Purcari” SRL. In case you do not agree with any of the terms and conditions below or you do not have the legal age for consuming alcohol, please stop immediately using this webpage. We reserve the right to make changes to this policy.

We do not ask visitors to disclose personal information such as name, address, telephone number, e-mail address in order to access our webpage. However, visitors who do not want to provide personal information will not be able to perform certain steps (such as sending a message).

Generally we collect personal information with the following purposes:

  • To answer on questions or comments through our website
    To improve our webpage as well as the offered services and products
    To contact you in regards to the products or services we offer

IM “Vinaria Purcari” SRL will strive to ensure the authenticity of the information displayed on this webpage. However, to the extent permitted by the law, there is no guarantee regarding the quality, authenticity or completeness of the data. IM “Vinaria Purcari” SRL does not guarantee that the information (including any file) obtained or downloaded from this webpage is not contaminated by computer viruses or contains other defects.

Any links to other websites on this webpage are provided only for convenience and IM “Vinaria Purcari” SRL does not carry any responsibility for their content. IM “Vinaria Purcari” SRL owns all the intellectual property rights of the data contained on this webpage as well as of the published material, but not limited to logos, trademarks, images, texts, photographs, audio and video materials and software CPC (including code, interface and webpage structure). This webpage cannot be reproduced, copied, sold, re-sold or exploited in any form by any means, for any purposes, which are not permitted by IM “Vinaria Purcari” SRL.

By submitting ideas, suggestions, documents and/or proposals (Contributions) to IM “Vinaria Purcari” SRL through our webpage, you accept that your contributions automatically become our property and you do not have the right to claim any compensation or reimbursement.

As part of our commitment to social responsibility, we promote alcohol consumption only among people who have legal age for drinking and encourage you to drink alcohol responsibly and in moderation.

For additional information regarding our privacy or in case you want to remove personal data from our list, we ask you to contact us at the following e-mail address: pr@purcari.md